Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korsze

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa
  1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
  2. Formy stypendium szkolnego,
  3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
  4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
  2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.),
  3. kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615).

§ 2

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom, o których mowa w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, którzy zamieszkują na terenie Gminy Korsze.

§ 3

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. Stypendium szkolne
 2. Zasiłek szkolny.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe z zastrzeżeniem art. 90d, ust.12 i 13 ustawy o systemie oświaty oraz zamieszkują na terenie Gminy Korsze.

§ 5

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa w ust. 1 uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
 3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% i nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 6

 1. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w § 5 przedstawia się następująco:
Dochód miesięczny na osobę w rodzinie: % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej Wysokość stypendium: % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

do 50 %

200 %

Powyżej 50 %

150 %

 1. Kwoty stypendiów szkolnych podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych

Rozdział III
Formy stypendium szkolnego

§ 7

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym:
  1. Wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięć realizowanych przez szkołę tj.: udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.
  2. W zajęciach i wyjazdach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: kosztów pokrycia zajęć rehabilitacyjnych, nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych, które przyczyniają się do rozwoju ucznia,
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakupu:
  1. Podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
  2. Programów komputerowych, pendrive, komputerów i innych pomocy naukowych,
  3. Przyborów szkolnych takich jak: zeszytów długopisów, piórników, plecaków itp.,
  4. Stroju sportowego, mundurku i innego wyposażenia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowania w bursie , internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, posiłków w stołówce szkolnej, internacie.
 4. Świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty, jeżeli nie jest możliwe lub nie jest celowe udzielanie stypendium w formach o których mowa w pkt 1-3.

§ 8

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się: zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wysokością tych świadczeń. Dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną ucznia, zgodnie ze stanem faktycznym (zaświadczenia, oświadczenia, decyzje, orzeczenia sądowe i inne dokumentujące sytuację rodzinną ucznia),

§ 10

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

§ 11

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 12

 1. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 7 pkt 1-3 może być realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków
 2. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 3. Stypendium szkolne przyznawane w formach, o których mowa w § 7 realizowane będzie w formie przekazu pocztowego bądź przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Rozdział V

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 13

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach
 2. Zasiłek szkolny jest realizowany w formie:
  1. pieniężnej w sposób wskazany we wniosku,
  2. rzeczowej poprzez: zakup przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach i przekazanie za pokwitowaniem odbioru rodzicom/opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi przedmiotów pomocy rzeczowej,