POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Regulamin Wewnętrzny Klubu Integracji Społecznej w Korszach, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Klubie – należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej w Korszach;
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Wewnętrzny Klubu Integracji Społecznej w Korszach;
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach
 4. Ośrodku – należy przez to rozumieć ośrodek pomocy Społecznej w Korszach;
 5. Koordynatorze – należy przez to rozumieć pracownika ośrodka koordynującego pracę Klubu Integracji Społecznej w Korszach;
 6. Korzystającym – należy przez to rozumieć osoby bezrobotne i poszukujące pracy, korzystające z usług Klubu Integracji Społecznej w Korszach;
 7. Uczestniku - należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w zajęciach warsztatowych organizowanych w klubie Integracji Społecznej w Korszach;
 8. Programie – należy przez to rozumieć Program Klubu Integracji Społecznej w Korszach.

 § 3

 1. Klub jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.
 2. Nadzór nad klubem sprawuje Dyrektor.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za działanie Klubu są Koordynator działu oraz inne osoby pracujące w Klubie.
 4. Terenem działania jest miasto i gmina Korsze.
 5. Klub mieści się w Korszach przy ulicy Mickiewicza 13.

CELE DZIAŁANIA I ZADANIA KLUBU

 § 4

 1. Celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców miasta i gminy Korsze, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Do Klubu należy realizowanie zadań w szczególności:
  • ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;
  • reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;
  • minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;
  • prowadzenie poradnictwa zawodowo - psychologicznego;
  • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
  • propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udziałw zajęciach;
  • propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym;
  • kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy;
  • przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych;
  • opracowanie i realizacja programów pomocowych;
  • rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;
  • przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom zajęć;
  • propagowanie działań wolontarystycznych, społecznych oraz idei spółdzielni socjalnych;
  • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury;
  • udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych;
  • kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;
  • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.

ORGANIZACJA KLUBU

 § 5

Klub funkcjonuje w godzinach pracy Ośrodka, jednak w zależności od realizowanych zadań dostosowuje się funkcjonowanie w innych godzinach, odpowiadających potrzebom Uczestników.

§ 6

W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zatrudnia się w Klubie specjalistów.

§ 7

Pracą Klubu kieruje Koordynator, którego wyznacza Dyrektor.

Do zadań Koordynatora Klubu należy w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu;
 2. koordynowanie bieżącej działalności Klubu;
 3. bieżąca koordynacja pracy specjalistów;
 4. organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i bezpośredni nadzór nad rekrutacją;
 5. przygotowanie i realizacja programu warsztatów dla osób bezrobotnych;
 6. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;
 7. ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie;
 8. opracowywanie i realizacja programów pomocowych;
 9. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
 10. przekładanie sprawozdania Dyrektorowi z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej.

§ 8

Do zadań poszczególnych specjalistów należy:

 1. diagnozowanie sytuacji społecznej i zawodowej oraz potrzeb Uczestników;
 2. realizowanie zaplanowanych zajęć;
 3. prowadzenie dokumentacji pracy z Uczestnikami;
 4. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników;
 5. realizacja programów pomocowych;
 6. prowadzenie indywidualnych konsultacji.

§ 9

Działalność Klubu może być wspierana przez wolontariuszy.

KORZYSTAJĄCY Z USŁUG KLUBU

 § 10

 1. Proponowane przez Klub usługi są bezpłatne.
 2. Korzystającym może być bezrobotny lub poszukujący pracy mieszkaniec miasta i gminy Korsze.

 § 11

Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania Zasad korzystania z Klubu Integracji Społecznej, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego Klubu.

UCZESTNICTWO W KLUBIE

 § 12

 1. Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub odbywa się na podstawie:
  • wniosku osoby zainteresowanej;
  • wniosku Koordynatora;
  • wniosku pracownika socjalnego;

 § 13

 1. Uczestnikami zajęć w Klubie mogą być osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym, w szczególności:
  • bezrobotni, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczani do kategorii pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy;
  • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego;
  • bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
  • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 2. Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 § 14

 1. Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
  • współpracy i współdziałania przy realizacji zadań Programu;
  • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;
  • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;
  • poufności i ochrony danych osobowych Uczestników.
 3. Pozbawia się prawa do uczestnictwa w zajęciach Klubu w przypadku:
  • stwierdzenia przez Koordynatora, że nastąpiło rażące naruszenie postanowień Regulaminu:
  • opuszczania znaczącej ilości zajęć przez Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 §15

 1. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ i niniejszego Regulaminu.
 2. Pracownicy Klubu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast Uczestnicy warsztatów, po zapoznaniu się, podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.

 §16

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 1. Klub Integracji Społecznej jest miejscem, gdzie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, mogą rozwijać swoje umiejętności w poszukiwaniu pracy i uzyskaniu zatrudnienia.
 2. Klub Integracji Społecznej jest czynny w godzinach: poniedziałek – 8.00 - 16.00, wtorek - piątek7.00 – 15.00
 3. Uczestnictwo w klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne.
 4. Po przyjściu do Klubu, obecność uczestnika będzie rejestrowana.
 5. W Klubie Integracji Społecznej odbywają się zajęcia szkoleniowe i praktyczne, których celem jest zwiększenie szans na znalezienie pracy.
 6. Uczestnicy Klubu mogą korzystać z ofert będących w posiadaniu Klubu, jak również z innych informacji niezbędnych w procesie poszukiwania pracy.
 7. Uczestnicy Klubu mogą wziąć udział w warsztatach dla osób długotrwale bezrobotnych po wcześniejszym zakwalifikowaniu się.
 8. W Klubie Integracji Społecznej bezrobotni i poszukujący pracy mają możliwość korzystania ze środków technicznych, które są pomocne w poszukiwaniu pracy oraz pomocy merytorycznej w przygotowaniu życiorysu oraz podania o pracę, jak również innych pism związanych z procesem rekrutacji.
 9. Korzystanie ze sprzętu Klubu Integracji Społecznej powinno służyć wyłącznie poszukiwaniu pracy i rozwijaniu umiejętności przydatnych do realizacji tego celu.
 10. Czas korzystania z urządzeń Klubu Integracji Społecznej (komputer, drukarka, skaner, faks) jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Klubu Integracji Społecznej.
 11. Rozmowy telefoniczne (tylko krajowe) realizowane jedynie w celu poszukiwania pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Klubu Integracji Społecznej.
 12. Osoby korzystające z usług Klubu Integracji Społecznej zobowiązane są do przestrzegania uwag i wskazówek pracownika Klubu Integracji Społecznej.
 13. Uczestnik Klubu Integracji Społecznej zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 14. Uczestnik Klubu Integracji Społecznej dba o estetykę i czystość Klubu.
 15. Uczestnik Klubu nieprzestrzegający niniejszych Zasad, zastanie pozbawiony prawa do korzystania z usług Klubu.