Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Gmina Korsze stawia na rodzinę”

RPWM.11.02.03-28-0057/21

 

§1 Słowniczek

 1. Projekt - projekt pn. „Gmina Korsze stawia na rodzinę” nr RPMW.11.02.03-28-0057/21 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe
 2. Wnioskodawca / Beneficjent projektu – Gmina Korsze ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
 3. Jednostka realizująca projekt/Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
 4. Parter projektu – Spółdzielnia Socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
 5. Uczestnik/Uczestniczka projektu - osoba, spełniająca kryterium grupy docelowej, zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielono wsparcia w ramach projektu.
 6. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 7. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176);
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z z 2018 r. poz. 969);
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);
  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
  8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) – osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
  11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 8. Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i późniejszego uczestnictwa w projekcie pn.: „Gmina Korsze stawia na rodzinę” RPWM.11.02.03-28-0057/21
 2. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023roku na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWM.11.02.03-28-0057/21-00 z dn. 25.11.2021r.
 3. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 4. Usługi społeczne w ramach projektu realizowane są zgodnie z minimalnymi wymaganiami świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z załącznikiem nr 1 do Wytycznych CT9 oraz Załącznikiem nr 9 Regulaminu konkursu RPO WiM 2014-2020 – wymagania w zakresie standardów usług społecznych.
 5. Usługi społeczne mogą być realizowane przez podmioty prowadzące w swej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.
 6. Projekt realizowany jest zgodnie z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym w tym z PZP, SzOOP RPO WiM, Regulaminem konkursu i załącznikami do niego, a także Wytycznych w obszarze włączenia społecznego.
 7. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług w gminie miejsko - wiejskiej Korsze dla:
  • 14 rodzin z dziećmi (łącznie 64 osób z czego 44 osób to dzieci)
  • oraz 70 osób (45K, 25M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPW), które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • oraz ich otoczenie w zakresie niezbędnym dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
 8. poprzez m.in. usługi opiekuńcze świadczone dla OPW, wsparcie rodziny oraz działania środowiskowe w okresie 01.01.2022r. – 30.04.2023r.
 9. W projekcie realizowane będą zadania merytoryczne:
  • Zadanie 1. Stworzenie i monitoring kontraktów socjalnych
  • Zadanie 2. Wsparcie rodzin – wsparcie skierowane do dzieci
  • Zadanie 3. Wsparcie rodzin – wsparcie skierowane do rodziców
  • Zadanie 4. Wsparcie rodzin - wspólne działania dla dzieci i rodziców
  • Zadanie 5. Działania środowiskowe
  • Zadanie 6. Wsparcie dla osób starszych – Klub Seniora

§ 3

Uczestnicy projektu

 1. Grupę docelową w projekcie (zgodną z regulaminem Konkursu, SzOOP RPO WiM) stanowią osoby zamieszkujące/uczące się/pracujące w Gminie Korsze (osoby fizyczne – uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie Warmińsko-Mazurskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) mieszkające poza MOF Olsztyna oraz mieszkające poza MOF Ełku w tym:
  • 14 wieloproblemowych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (64 osób w rodzinach: 20 rodziców (15K, 5M) i 14 dzieci (8K, 6M) w wieku do 4 lat, 30 dzieci (17K, 13M) w wieku 5-18 lat
  • W tym co najmniej 50% rodzin objętych wsparciem w projekcie stanowią rodziny wielodzietne, w których jest co najmniej tróje dzieci
  • 70 osób (45K, 25M) potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPW)
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – w zakresie działań środowiskowych. Weźmie w nich udział min. 50 osób.
 2. Udział Uczestników w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

§ 4

Rekrutacja Uczestników projektu

 1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, przy uwzględnieniu kryteriów pierwszeństwa oraz wskaźników założonych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu.
 2. 2. W rekrutacji i promocji wykorzystywany jest język łatwy i wrażliwy na płeć i nierówności społeczne. Użyte zostaną wizerunki grup docelowych. Przekaz dostosowany jest specyfiki grupy docelowej. Na etapie rekrutacji zostaną przeprowadzone tłumaczenia dla niesłyszących i niewidomych. Spotkania informacyjne i rozmowy odbywają się w miejscach bez barier architektonicznych umożliwiających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi bądź przez interent/telefon w zależności od potrzeb.
 3. Proces rekrutacji będzie miał charakter otwarty, wszystkie osoby spełniające kryteria wskazane w §4 poniżej będą mogły przystąpić do procedury naboru zgodnie z określoną w niniejszym regulaminie ścieżką naboru dla poszczególnych zadań.
 4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty od stycznia 2022r. do lutego 2022r. Informacja o naborze Uczestników zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Realizatorów.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane osobiście, telefonicznie, mailowo lub listownie.
 6. Za rekrutację do projektu odpowiada Realizator. Rekrutacja prowadzona jest we współpracy z lokalnym PCPR w Kętrzynie.
 7. Rekrutacja prowadzona jest poprzez bezpośrednie spotkania z potencjalnymi Uczestnikami Projektu:
  - spotkania w MOPS Korsze
  - spotkania w domach potencjalnych Uczestników projektu
  Rekrutacja prowadzona jest w budynkach bez barier architektonicznych, umożliwiająca dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub przez internet/telefon. Informacje o projekcie i rekrutacji zostaną przekazane do lokalnych mediów w formie notatek prasowych. Plakaty promujące projekt są rozwieszone na tablicach ogłoszeń w gminie.
 8. Formularze rekrutacyjne, niezbędne oświadczenia i wykaz załączników niezbędnych do zakwalifikowania się do projektu dostępne są:
  - w Biurze Projektu – MOPS Korsze ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze
  - na stronie internetowej Gminy Korsze, MOPS Korsze i innych strona www np. niepełnosprawni.pl.
  - pracownicy MOPS Korsze dystrybuują formularze wśród potencjalnych Uczestników projektu.
 9. Etapy prowadzenia rekrutacji:
  1. rekrutacja główna – w terminie 01.01.2022r. do 28.02.2022r.
  2. uzupełniająca, prowadzona w sposób ciągły – w przypadku gdy w wyniku rekrutacji głównej nie zostanie wykorzystany limit miejsc lub w przypadku rezygnacji Uczestnika projektu. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.
 10. Kryteria obowiązkowe - kwalifikujące do uzyskania wsparcia – dla osób/rodzin o których mowa w §3 ust 1.
  1. Zamieszkiwanie/praca/nauka na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w gminie Korsze w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  2. spełnienie przesłanek o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób / rodzin, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zgodnie z definicją zawartą w ust. 6 §1;
  3. dla rodzin: spełnienie definicji rodziny wieloproblemowej (złożenie odpowiednich zaświadczeń)
  4. do Klubu Seniora dodatkowo spełnienie definicji osoby potrzebującej wsparcia (OPW) (złożenie stosownych zaświadczeń, orzeczeń, opinii lekarza, innych dokumentów potwierdzających status OPW).
 11. Kryteria punktowe:
  1. wykluczenie z powodu więcej niż jednej powyższych przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (premia punktowa +20 pkt)
  2. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (premia punktowa +20 pkt);
  3. wielodzietność rodziny tj. rodziny wychowujące troje i więcej dzieci (premia punktowa + 10 pkt)
  4. rodziny, w której rodzic lub dziecko jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym / osobą z niepełnosprawnością sprzężoną / osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub osobą z całościowymi zaburzeniem rozwoju (premia punktowa + 20 pkt);
  5. wytypowanie przez pracownika socjalnego OPS (premia punktowa + 15 pkt) w tym:
   - dla rodzin: ubóstwo, zagrożenie odebrania dziecka;
   - dla OPW: ubóstwo, długotrwała choroba
  6. do Klubu Seniora dla OPW: rodziny, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę w rodzinie) zgodnie z ustawą z dn. z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. nie przekracza kwoty 900,00 zł dla osoby w rodzinie -dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie – obowiązuje w 2022 r. (premia punktowa + 100 pkt).
 12. Na podstawie punktacji zostanie stworzona lista rankingowa i lista rezerwowa. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością/rodziny, których członek jest osobą z niepełnosprawnością a następnie wielodzietność rodziny.
 13. Dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana odpowiednio w archiwum Realizatora.

 § 5

Sposób realizacji projektu – opis realizacji zadań merytorycznych

Po złożeniu formularzy rekrutacyjnych, ich ocenie i stworzeniu list rankingowych nastąpi wytypowanie do konkretnych form wsparcia w projekcie jest zgodne z Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego i odbędzie się na podstawie rzeczywistych potrzeb Uczestników projektu określonych przez pracownika socjalnego na bazie kontraktów socjalnych. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych odbywa się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia danego Uczestnika projektu, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemów, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Kwalifikacja Uczestnika projektu do przyznania usług opiekuńczych odbywa się na podstawie kontraktów socjalnych i ewentualnych zaleceń lekarza.

 1. Zadanie 1. Stworzenie i monitoring kontraktów socjalnych (84 sztuk).
  Pracownicy socjalni z OPS spotykają się z każdą rodziną/osoba potrzebującą wsparcia (OPW) na indywidualnych spotkaniach np. w ich miejscu zamieszkania (średnio ok. 3h rodzinę/OPW). Podczas spotkania pracownik socjalny będzie odpowiedziany za stworzenie Kontraktu Socjalnego (lub indywidualnego programu o którym mowa w ustawie z 12.03.2004r. o pomocy społecznej). Na pierwszym spotkaniu pracownik dokona identyfikacji indywidualnych problemów Uczestników projektu w obszarze funkcjonowania:
  - osobistego
  - społecznego
  - barier utrudniających pełnienie ról społecznych
  - wyznaczy kierunki i wymiar wsparcia dla Uczestnika projektu.
  Kontrakt socjalny zawiera ścieżkę wsparcia w projekcie, z uwzględnieniem zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb rodzin i Uczestników projektu.
  Przez cały okres wsparcia w ramach projektu pracownik socjalny cyklicznie (10h/m-ce/2 rodziny) spotyka się z rodzinami/OPW – Uczestnikami projektu by monitorować postępy w realizacji kontraktu socjalnego, a także dostosowywać wsparcie do zmieniających się potrzeb Uczestników projektu.
 2. Zadanie 2. Wsparcie skierowane do dzieci.
  Zapewnienie opieki dla 44 dzieci – Uczestników projektu w salach udostępnionych przez Gminę Korsze. Podczas spotkań dzieci mogą odrobić lekcje, spotkać się z rówieśnikami, wziąć udział w grach i zabawach. Dodatkowo oferowane jest:
  1. Wsparcie psychologa dla wszystkich 44 dzieci dopasowane na bieżąco do zmieniających się potrzeb dzieci (łącznie 140h).
  2. Zajęcia terapeutyczne, mają na celu stworzenie przestrzeni, w której dzieci i młodzież będą czuły się akceptowane. Budowanie zdolności nawiązywania kontaktów i współżycia z innymi, dostosowania do środowiska w którym się żyje. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 8-12 osób (średnio 3 grup x 4h/tydzień x 4 tygodnie/miesiącu x 14 miesięcy = łącznie 672h). Będą to m.in.:
   - plastyka - malowanie, wycinanie
   - ruch – taniec, formy teatralne, zajęcia sportowe
   - słowo – terapia w formie dyskusji- współpraca – terapia świetlicowa oparta na grach i zabawach
   - muzyka – słuchanie, śpiew, ćwiczenia rytmiczne
   - silwoterapia – kontakt z przyroda
   -ergoterapia – terapia pracą
   - socjoterapia – terapia zaburzeń zachowania i emoecjonalnych w toku spotkań grupy
   - zajęcia rekreacyjne
   Program układany jest w zależności od potrzeb i preferencji dzieci. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych po szkole, w godzinach dopasowanych do potrzeb i preferencji rodzin (na podstawie Ankiety Potrzeb).
  3. Grupy zabawowe dla dzieci do lat 4 dla 14 dzieci i ich rodziców/opiekunów. Podczas spotkań dzieci ucząc się swoich emocji, kształtują umiejętności społeczne. Rodzice zyskują możliwość nauki reagowania na różne zachowania dzieci, które uwzględnia granice postawione przez innych opiekunów. Rodzice maja też możliwość wymienienia się różnymi doświadczeniami dnia codziennego. Zajęcia realizowane średnio 1h x 3 razy w tygodniu x 4 tygodnie x 14 miesięcy = łącznie 168h.
  4. W ramach projektu na zajęcia zapewnione będą odpowiednie materiały.
 3. Zadanie 3. Wsparcie rodzin – wsparcie skierowane do rodziców.
  Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla 20 Uczestników projektu – rodziców przez 14 miesięcy trwania projektu. Spotkania/warsztaty/treningi odbywają się w Gminie Korsze, MOPS sale udostępnione przez Gminę. Oferowane jest:
  1. Wsparcie psychologa w formie indywidualnych spotkań dla 20 Uczestników projektu (średnio 10h w miesiącu dla każdej osoby = łącznie 200h). Pomoc psychologa w ustabilizowaniu psychicznym Uczestnika projektu, tak aby mógł koncentrować się na swoim położeniu i efektywnie korzystać ze wsparcia oferowanego w projekcie, a także aby umiał sobie radzić z problemami, nabrał wiary we własne siły. Każdy uczestnik musi skorzystać ze wsparcia psychologa przynajmniej raz.
  2. Wsparcie terapeuty ds. uzależnień dla 5 Uczestników projektu (2h/m-ce x 5 osób x 14 m-ce = łącznie 140h). Uczestnicy projektu uczestniczą w spotkaniach mających na celu wzrost umiejętności interpersonalnych oraz asertywności. Nabywają poczucia spójności z samym sobą i z otoczeniem, które docelowo prowadzą do wyjścia z uzależnienia.
  3. Grupy wsparcia (4gr. X 5 osób 1h/tygodniu x 4 tygodnie/m-ce x 14 m-ce = łącznie 224h) rodzaj grupy wsparcia będzie ściśle związany z problemami uczestników, które z kolei wpłyną na tematykę zajęć np. grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych, grupa wsparcia dla rodziców dzieci z określonymi trudnościami lub zaburzeniami (np. ADHA, autyzm, nieprzystosowaniem społecznym), matek doświadczających przemocy.
  4. Mediacje (10h/m-ce x 14m-ce – 140h) wsparcie rodziny w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców z uwzględnieniem sytuacji dziecka w rozwodzie i możliwości włączenia jego perspektywy w proces, uwrażliwienie rodziców na potrzeby i perspektywę dziecka w tej sytuacji, zwiększenie dostępności procedury mediacji w sprawach cywilnych -rodzinnych, popularyzacja wiedzy na temat mediacji i alternatywnej metody rozwiązywania sporów w rodzinie.
  5. Akademia rodziców to warsztaty dla rodziców ze wszystkich rodzin prowadzone w 4 grupach po 5 osób (8h dla każdej grupy łącznie 32h). Maja one na celu doskonalenie umiejętności opiekuńczych i radzenia sobie z problemami w rodzinie. Przykładowa tematyka: komunikacja z dzieckiem w różnych fazach rozwoju, wzmacnianie poczucia sprawstwa, zapobieganie agresji, budowanie więzi, okazywanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji problemowych.
  6. Poradnictwo obywatelskie (14 miesięcy x 4 dyżury/m-ce x 3h/dyżur łącznie 168h). Z porady może skorzystać każdy Uczestnik projektu z różnej dziedziny: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, świadczeń socjalnych, świadczeń ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, bezrobocia, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, konsumenckich, własności itp.
  7. Na zajęciach zapewniony są materiały szkoleniowe.
 4. Zadanie 4. Wsparcie rodzin – wspólne działania dla dzieci i rodziców.
  Animacje rodzinne. Praca animatorów lokalnych (30h/m-ce, łącznie 420h), którzy mają za zadanie pobudzanie i podtrzymywanie aktywności rodzin, szczególnie dzieci i młodzieży we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju swojej społeczności, zmiany postaw Uczestników projektu.
 5. Zadanie 5. Działania środowiskowe dla wszystkich 14 rodzin Uczestników projektu i 70 OPW
  Na terenie Gminy Korsze realizowane są usługi wspierające integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzące do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz. Zorganizowane będą 3 działania środowiskowe mające charakter wydarzeń integracyjnych, edukacyjnych o charakterze kulturalnym, festyny a których uczestniczą Uczestnicy Projektu i ich otoczenie tj. rodziny, mieszkańcy gminy, przedstawiciele lokalnych instytucji tj.:
  - poprawa przestrzeni publicznej np. wspólne sadzenie drzewek, kwiatów
  - pikniki rodzinne
  Na realizację działań środowiskowych zaplanowane są środki finansowe w wysokości 24.000zł
 6. Zadanie 6. Wsparcie osób starszych – Klub Seniora
  Klub Seniora to miejsce do którego Uczestnicy projektu mogą przychodzić, przebywać w przyjaznej atmosferze, prowadzić rozmowy z zatrudnionymi specjalistami, wymieniać się doświadczeniami. Prowadzone jest m.in.:
  1. Warsztaty zajęciowe (min. 5 grup w tygodniu x 2h x 4 tygodnie/m-ce x 14m-ce łącznie 560h) rozwijanie umiejętności i zainteresowań, tematyka zmieniająca się w zależności od potrzeb i zgłoszeń, 5 grup w każdej 10-15 osób.
  2. Gimnastyka rekreacyjna (2 grupy średnio po 15 osób x 1h/tygodniu x 4 tygodnie/m-ce x 14 m-ce łącznie 112h) m.in. aerobik , joga, na zdrowy kręgosłup, nordic walking
  3. Spotkania grupowe ze specjalistami w dziedzinie zdrowia np. dietetykami, psychologami, lekarzami (2 raz w m-ce po 2h x 14 miesięcy = 112h)
  4. Wyjścia do kina, teatru (po 2 razy dla każdego uczestnika) łącznie z transportem
  5. Kącik telewizyjny, zakup komputera, drukarki, projektora na wyposażenie Klubu z którego może skorzystać każdy Uczestnik projektu
  6. Poradnictwo obywatelskie (4h w tygodniu x 4 tygodnie/m-ce x 14 m-ce = łącznie 224h)
  7. Poradnictwo indywidualne w zakresie wykorzystania komputera i internetu (4h w miesiącu).

 §6

Czas trwania wsparcia dla Uczestników projektu w ramach projektu

 1. Ścieżka wsparcia dla osób/ rodzin, o których mowa w §3 ust 1, zostanie ustalona na podstawie Kontraktu Socjalnego z Indywidualnym Planem Pracy z rodziną, opracowanego odpowiednio przez pracownika socjalnego.
 2. Zakończenie udziału w projekcie dla rodzin/OPW o których mowa w §3 ust 1. zgodnie z zaplanowaną ścieżką następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Kontrakcie Socjalnym w Indywidualnym Planie Pracy. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej, zaplanowanej formy wsparcia.

§7

Prawa i obowiązki uczestnika

 1. 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych;
  2. korzystania z form wsparcia zgodnych z Kontraktem Socjalnym z Indywidualnym Planem Pracy z rodziną
  3. aktywnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu, do których został zakwalifikowany;
  4. potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej obecności na zajęciach w ramach wszystkich form wsparcia realizowanych w ramach projektu (nie dotyczy dzieci, których obecność na zajęciach potwierdzać będą prowadzący zajęcia);
  5. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych
  6. bieżącego informowania Beneficjenta/Realizatora/Partnera projektu o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie, niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację określonego wsparcia;
  7. informowania o planowanych nieobecnościach, usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez stosowne zaświadczenie/pisemne wyjaśnienie, potwierdzające wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach;
  8. rzetelnego wypełniania ankiet i testów związanych z realizacją poszczególnych form wsparcia oraz monitoringiem jego późniejszych rezultatów
  9. udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących prowadzonych przez Beneficjenta/Realizatora/Partnera projektu;
  10. poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu obejmującym korzystanie z wybranych form wsparcia,
  11. przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do:
  1. bezpłatnego udziału w zaplanowanych formach wsparcia;
  2. zgłaszania uwag i wniosków co do realizowanych form wsparcia;
  3. korzystania z materiałów, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia;
  4. korzystania z poczęstunku trakcie zajęć grupowych, jeśli będzie przewidziany dla danej formy wsparcia;
  5. otrzymania dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń/świadectw potwierdzających uczestnictwo w zajęciach w projekcie.

 §8

Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projektu

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności.
 3. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie (skreślenie z listy uczestników) w przypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;
  2. naruszenia regulaminów innych podmiotów realizujących formy wsparcia;
  3. nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego.
 4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3, rozpatrywany jest indywidualnie przez Beneficjenta projektu.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i obowiązuje przez czas trwania projektu.
 2. Regulamin dostępny jest w biurach: Beneficjenta/Realizatora/Partnera projektu i na stronach internetowych.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane są przez Beneficjenta.
 5. Uczestnik Projektu lub jego opiekun prawny pisemnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Załączniki do niniejszego regulaminu:

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny - rodzic (PDF, 523 kB)