Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach potwierdza, iż w ramach zachowania trwałości utworzonych i wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu jego realizacji zapewnia instytucjonalną gotowość do utrzymania trwałości projektu „GMINA KORSZE STAWIA NA RODZINĘ” nr projektu RPWM.11.02.03-28-0057/21 dofinansowanego ze źródeł programu RPWM na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, w postaci:

  • 1 psycholog,
  • 1 osoba prowadząca zajęcia dla dzieci,
  • 1 osoba prowadząca grupy zabawowe,
  • 1 terapeuta uzależnień,
  • 1 osoba prowadząca warsztaty i poradnictwo,
  • 1 animator,
  • 70 miejsc w Klubie Seniora,
  • 4 grupy wsparcia,
  • 1 osoba prowadząca grupy wsparcia,.

Usługi w ramach instytucjonalnej gotowości są świadczone odpłatnie.

Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 — 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.