REGULAMIN KLUBU SENIORA
 działającego w ramach projektu „Gmina Korsze stawia na rodzinę”

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestnika projektu „Gmina Korsze stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działalności i funkcjonowania Klubu Seniora prowadzonego w ramach projektu pn.: „Gmina Korsze stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. Siedziba Klubu Seniora mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze.
 3. Funkcję Opiekuna Klubu Seniora pełni Tomasz Podlaszuk. Do głównych zadań  Opiekuna należy:
  • spędzanie czasu z uczestnikami Klubu
  • diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu
  • organizacja zajęć/warsztatów w ramach realizowanego projektu
  • nadzór merytoryczny realizacji warsztatów zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz zajęć gimnastycznych dla uczestników
  • uczestnictwo w wyjazdach
  • wsparcie w prowadzeniu grup samopomocowych
  • naukę obsługi komputera, pomoc np. w szukaniu informacji, drukach pism urzędowych czy wzorów dokumentów.
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem
 4. Uczestnikami Klubu Seniora są osoby, które ukończyły 60 rok życia, zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych.

§2 Cele i założenia Klubu Seniora

 1. Głównym celem Klubu Seniora jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 70 osób potrzebujących wsparcia.

§3 Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora.

 1. Uczestnicy Klubu Seniora mają prawo do:
  • Korzystanie z udzielonych form wsparcia
  • Uczestniczenie w wyjazdach organizowanych w ramach projektu
  • Uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach projektu
  • Korzystanie ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania
 2. Uczestnicy Klubu Seniora zobowiązani są do:
  • Współpracy z Opiekunem Klubu Seniora
  • Podpisywanie w ramach projektu list obecności.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Klubie Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Dni i godziny działania Klubu Seniora:
  • Poniedziałek – 12:00 – 16:00
  • Wtorek-Środa – 11:00 – 15:00
  • oraz w innych godzinach w zależności od potrzeb uczestników
 3. Klub Seniora działa od 01.04.2022 r.