W związku z ogłoszeniem z dnia 18.02.2021r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe o nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach informuje, że dokonał wyboru następującego partnera:

1. Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze


Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta.