Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Korsze, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 140 kB)