Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko ds. Kadr, Płac i Obsługi Sekretariatu

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KADR, PŁAC I OBSŁUGI SEKRETARIATU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko ds. Kadr, Płac i Obsługi Sekretariatu

Wnioski elektroniczne - Rodzina 500+

W przypadku składanie wniosków na Świadczenie Wychowawcze przez Internet np. strony Banków prosimy o dokładne uzupełnienie pól oraz nie używanie skrótów.

Na co zwracamy uwagę?

  1. Jeżeli dostępne jest do uzupełnienia pole Gmina (nawet jeżeli nie jest obowiązkowe) - wpisujemy Korsze
  2. Jeżeli ktoś posiada dwa imiona - wpisujemy tylko pierwsze
  3. Jeżeli stan cywilny jest "rozwiedziony" lub "w separacji" - do wniosku należy dołączyć skan lub czytelne zdjęcie wyroku sądu
  4. Jeżeli zasądzone są alimenty i wnioskujemy na pierwsze dziecko - do wniosku należy dołączyć skan lub czytelne zdjęcie wyroku sądu
  5. Należy podać CAŁY skład rodziny - klikamy "dodaj członka rodziny" lub "dodaj kolejnego członka rodziny
  6. Dochód brany pod uwagę dotyczy 2014 roku - taki rok wpisujemy we WSZYSTKICH polach dotyczących jakichkolwiek dochodów (również w polu łączna pola alimentów świadczonych na rzecz innych osób z poza rodziny)
  7. Wnioskując na drugie i kolejne dziecko zwracamy uwagę na ich wiek - nie wnioskujemy na najstarsze.

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku strona składająca wniosek zostanie pisemnie wezwana do poprawy wniosku lub uzupełnienie braków formalnych.

Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach o otwartym naborze partnera

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Korsze w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ-00-28-001/16 ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie (PDF, 390 kB)

Załącznik 1 - Formularz oferty (DOC, 61 kB)

Załącznik 2 - Formularz oceny ofert (PDF, 273 kB)

Ogłoszenie Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach informuje, iż z powodu remontu w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, w dniach od 14 do 18 marca 2016 r. obsługa interesantów w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w pokojach Pracowników Socjalnych. W tym czasie numer telefonu do Działu ŚR będzie nieczynny, prosimy dzwonić na numer sekretariatu 89 754 00 04.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wnioski na Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+) będą wydawane w holu ośrodka. Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia.